Klíč, což jsou pravidla stanovující následný postup při přečíslování, stanovuje:

 1. při přečíslování duplicit bude respektovaná dohoda vlastníků budov,
 2. budově na stavební ploše s nižším podlomením (například xxxx/1) bude číslo popisné ponecháno a budově na stavební ploše s vyšším podlomením (například xxxx/2) bude přiděleno číslo popisné nové,
 3. budově s duplicitním číslem popisným, kterou vlastní statutární město Zlín, bude nové číslo popisné přiděleno,
 4. budovám s čísly popisnými v katastrálních územích Louky, Mladcová a Prštné, které jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny pod čísly 6xxx, budou přidělena nová čísla popisná v tomto tvaru.

O velmi důležitém bodu číslo 2. se během zasedání rady města losovalo. Na jednom ze dvou papírů, položených textem dolů bylo uvedeno, že se číslo popisné bude měnit u budovy na stavební ploše s vyšším podlomením, na druhém byla opačná varianta. Losování provedl primátor Miroslav Adámek. "Výsledek je takový, že se budou měnit čísla popisná u budov, které se nachází na stavební ploše s vyšším podlomením," sdělil mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Během příprav klíče se také zvažovaly varianty, že by se přečíslovávalo na základě délky vlastnění nemovitostí, podle sídla podnikatelského subjektu, orientace nemovitosti na východ nebo západ, orientace vstupu do nemovitosti z přístupové komunikace či podle věku či zdravotního stavu vlastníka nemovitosti. "Nakonec se ukázalo, že nejprůkaznější je využití číselného označení stavebních ploch, na kterých se budovy s nutností změny čísel popisných nacházejí," konstatoval mluvčí magistrátu.

Radní zároveň na jednání rozhodli o prodloužení termínu, do kterého se můžou mezi sebou vlastníci polovin půldomků dohodnout. Původně termín vypršel v pátek 25. března, nově ale mají sousedé možnost uzavřít mezi sebou dohodu až do pátku 1. dubna. Originál dohody opatřený originálními podpisy je nutné doručit na Stavební úřad Magistrátu města Zlína. "Dá se předpokládat, že po zveřejnění klíče se ještě najdou vlastníci, kteří se mezi sebou dohodnou," konstatoval Dvořák a dodal, že vzor dohody zájemci naleznou na internetových stránkách města www.zlin.eu (ikona Přečíslování půldomků je umístěná vlevo na úvodní straně webu).

Přečíslovat půldomky nařizuje městu zákon č. 227/2009 Sb. Z něj vyplývá, že změna čísel popisných u těchto budov musí být hotova do 1. července letošního roku. Další informace lze získat na městském webu www.zlin.eu, kde jsou také seznamy objektů, u kterých je nutné změnu čísel popisných provést. Před Zlínem už musely provést přečíslování půldomků a dalších baťovských budov Otrokovice a Sezimovo Ústí.

I když město přečísluje baťovské domky z toho důvodu, že mu to nařizuje zákon, snaží se vlastníkům těchto budov s řešením potíží spojených s tímto úkonem co nejvíce pomoci. Úkony, které odbory magistrátu provedou v souvislosti s přečíslováním, budou pro občany zdarma, s výjimkou pořízení fotografie na nový občanský průkaz. Na své náklady také město nechá vyrobit tabulky s novými čísly popisnými a pokud o to vlastníci budov požádají, zajistí i jejich montáž na zdi domů. "Město se také bude lidem, zejména vážně nemocným, snažit pomoci s vyřizováním nejnutnějších legislativních kroků spojených s přečíslováním," doplnil Dvořák.

Jako další kompenzaci budou mít vlastníci půldomků, kteří budou přečíslovat, slevu z poplatku za komunální odpad na rok 2012. Sleva bude ve výši 300 korun, poplatníci tak zaplatí pouze 200 korun. Pro ostatní obyvatele Zlína, kterých se přečíslování netýká, zůstávají poplatky za komunální odpad na rok 2012 ve stejné výši jako doposud.

Manuál pro vlastníky/spoluvlastníky půldomků určených k přečíslování:

 1. Podívejte se do seznamů půldomků, zda i ten váš je určený k přečíslování. Seznamy jsou zveřejněné na webu www.zlin.eu.
 2. Na webu www.zlin.eu je od 4. února zveřejněn informační dopis pro vlastníky dotčených půldomků a vzor dohody mezi nimi pro určení, která z částí budovy dostane nové číslo popisné.
 3. Přečtěte si informační dopis od Stavebního úřadu MMZ, jehož součástí bude i vzor vzájemné dohody (byl vám doručen do 28. února).
 4. Pokud se dohodnete s vlastníkem druhé poloviny půldomku, doručte nejpozději do 1. dubna Stavebnímu úřadu MMZ originál dohody všech vlastníků budovy (opatřený jejich originálními podpisy) o tom, která část objektu si ponechá stávající číslo popisné. V případě, že vlastníkem jedné poloviny domku je statutární město Zlín, dohodu je nutné uzavřít na Odboru správy majetku MMZ – oddělení bytovém – kontaktní osoby jsou paní Rosíková (telefon 577 630 311) , Lancouchová (577 630 315) a Mořinglová (577 630 316).
 5. Rada města Zlína stanovila klíč, podle kterého se budou půldomky přečíslovat. Klíč najdete na webu www.zlin.eu
 6. Po 1. dubnu dostanete doporučený dopis s rozhodnutím stavebního úřadu o přidělení čísla popisného (do 30. června). Následně si začněte vyměňovat příslušné doklady tak, aby v nich bylo uvedeno nové číslo popisné. Změnu je nutné také nahlásit příslušným orgánům.
 7. Magistrát provede instalaci tabulek s novými čísly popisnými (červen/červenec).