Age management představuje souhrn postupů, jak zohledňovat z pozice zaměstnavatele věk zaměstnanců tak, aby byl maximálně využit jeho potenciál a zkušenosti. „V Česku se dává jednoznačně a někdy až nelogicky přednost mladším lidem před staršími. A přitom, když jsme začali sbírat data a příklady dobré praxe z firem, tak zaměstnavatelé často říkali, že si uvědomili, jak jim mohou být i starší lidé užiteční,“ uvedl Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Pomoci rozšiřovat příklady dobré praxe a zahraniční poznatky by měl právě nový projekt. „V ČR je koncept age managementu prozatím na začátku a ještě trochu neznámý. Právě dobré zkušenosti a příklady dobré praxe ze zahraničí mohou být významným přínosem pro jeho prosazování do reality ČR a mohou pomoci i změnit přístup společnosti a především zaměstnavatelů k zaměstnávání starších lidí. Zvýšit znalosti o age managementu je jeden z hlavních cílů Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, který byl v únoru letošního roku přijat vládou ČR,“ sdělil náměstek ministra pro EU, mezinárodní spolupráci, sociální začleňování a rovné příležitosti ministerstva práce a sociálních věcí Jan Dobeš.

Na vytváření nových opatření spolupracují odborníci z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Úřadu práce České republiky a jeho brněnské krajské pobočky a obecně prospěšné společnosti Gender Studies. Zahraniční zkušenosti budou čeští experti čerpat od organizace Blik op Werk, která se aplikací nástrojů age managementu dlouhodobě zabývá v Nizozemsku.

Kromě pilotního ověřování nových vzdělávacích modelů se také chystají vzdělávací aktivity pro pracovníky ústředních orgánů státní správy a úřadů práce. Dojde na aplikaci ve Finsku vyvinutého Work Ability Indexu (WAI), indexu pracovní schopnosti, přičemž to je chápáno jako rovnováha mezi individuálními pracovními možnostmi zaměstnance a pracovními požadavky, jež jsou na něj kladeny.

Projekt s názvem Implementace age managementu v ČR je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.