Ve městě budou umístěny nádoby v různých počtech o objemu:

 • 120 litrů u rodinných domů
 • 1100 litrů na sídlištích
 • nádoby budou umístěny také v zahrádkářských koloniích

Na stanovištích budou nádoby umístěny permanentně. Jejich vysypání bude probíhat na místě vždy v pondělí.

V příloze níže naleznete rozpis stanovišť dle čtvrtí a ulic na celém území města.

Do bioodpadu patří:

 • tráva a plevel
 • listí ( bez smetků z ulice )
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • spadané ovoce
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny ( slupky apod. )
 • sedliny kávy a čaje ( i s papírovým filtrem ), čajové sáčky
 • skořápky od vajec
 • neznečištěná zemina ( bez květináčů )
 • pokojové rostliny
 • květináče z lepenky a rašeliny

Do bioodpadu nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • maso,kosti,kůže
 • uhynulá zvířata
 • extrementy masožravých zvířat
 • znečištěné piliny
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady

Co je bioodpad?

Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny).

Bioodpady jsou významnou součástí odpadů vznikajících v komunální sféře. Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace při skládkování (tvorba skládkového plynu a výluhu). Při separovaném sběru je však bioodpad surovinou, kterou je možno přeměnit na užitečný materiál (kompost) využitelný v široké škále lidské činnosti.

Bioodpad  (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů.

Proč separovat bioodpad?

 • Environmentální důvody: bioodpady, které se podaří oddělit, jsou na odborně provozované kompostárně přeměněny na humusové látky vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Kompost je možno využívat pro zemědělskou činnost, tvorbu a údržbu veřejné zeleně atd.
 • Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem předpokládá i nově připravovaný Zákon o odpadech.
 • Ekonomické důvody: kompostování je již nyní levnější než skládkování. V příštích letech se dá předpokládat ještě výraznější zvyšování rozdílu mezi náklady na skládkování a kompostování.

Jaké existují možnosti nakládání s bioodpadem?

 • Domácí kompostování
 • Komunitní kompostování probíhá v rámci bytového domu, ulice, čtvrti.
 • Sběr na sběrných dvorech, sběr pomocí velkoobjemových kontejnerů je vhodný pro příležitostné odložení bioodpadů typu větvě, padané ovoce.
 • Sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic). Obyvatelé mají k dispozici vlastní nádobu. Systém je pro uživatele velice komfortní a speciální konstrukce BIO nádoby zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje nepříjemnému zápachu. Systém je vhodný zejména ve vilové a satelitní zástavbě.
Co je kompostování?

Jedná se o přirozený biochemický proces probíhající v přírodě, při němž z původních organických látek pod vlivem živých organismů (mikrobů) vzniká stabilní hnojivo – kompost, bohatý na humusové látky a rostlinné živiny.

Průmyslové kompostování probíhá ve speciálních zařízeních – kompostárnách, kde se na vodohospodářsky zajištěných plochách proces rozkladu kontroluje a optimalizuje. Probíhá zde  drcení, promíchávání, provzdušňování a další postupy, které vedou k získání kompostu standardizovaných vlastností.

Lokality - umístění nádob na bioodpad

TAŠOVICE

 • Sopečná ul. – cca 21 ks - 120l

 • Benátská ul. - cca 6 ks - 120l

 • Hradištní – cca 28 ks - 120l

DOUBÍ

 • Skalní ul.- 20 ks - 120l

 • K Linhartu – cca 14 ks – 120l

 • Terezínská ul. – 1 x - 1100l

DVORY

 • V Lučinách - cca 30ks - 120l

 • V. Meerwalda – cca 13ks - 120l

TUHNICE

 • Sládkova ul. – 1x - 1100l

 • Alšova ul. – 1x - 1100l

 • Brožíkova ul. – 1x – 1100l

 • Vrázova ul. – 1x – 1100l

RYBÁŘE

 • Sladovnická ul.- cca 13ks - 120l

 • K. Světlé – 4 ks – 120l

 • Majakovského ul. ( část) – 6ks – 120l

STARÁ ROLE

 • Zlatá ul. – 21 ks – 120l

 • Tisová – 14ks – 120l

 • M. Rovenské – cca 18 ks – 120l

 • K Lukám – 6 ks - 120l

 • Ak. Běhounka - cca 11ks – 120l

 • Korunní ul. – 1x - 1100l

 • Dykova ul. – 1x – 1100l

 • Akátová – 1x – 1100l

 • Dvořákova ul. – sídliště - 1x – 1100l

SEDLEC

 • Ke hřišti – cca 6ks – 120l

 • K zahradám – cca 4ks – 120l

 • Na výfuku - cca 14 ks – 120l

 • Jezerní ul. – cca 5ks – 120l

BOHATICE

 • Vilová ul. – cca 37 ks – 120l

 • F.X. Šaldy - cca 15 ks – 120l

 • Sluneční ul. – cca 4ks – 120

DRAHOVICE

 • Anglická ul. – 1x – 1100l

 • Vrchlického ul. – 1x – 1100l

 • B. Němcové – 1x – 1100l

 • V. Huga – 1x – 1100l

 • Chodská ul. - 1x – 1100l

ZAHRÁDKÁRSKÉ KOLONIE

DRAHOVICE

 • Krokova - 2x - 1100l

DOUBÍ

 • Sokolská – 1x – 1100l

SEDLEC

 • Merklínská – 1x – 1100l

RYBÁŘE

 • Buchenwaldská - 1x – 1100l