Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, který se de facto shoduje s výsledky šetření z před čtyř let, prostituci by ponechalo ve stávajícím stavu přes 6% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek české populace. Zcela zakázat by se měla prostituce dle názoru 15,9% dotázaných, zákonem by prostituci povolilo 65,8% respondentů.

S návrhem zákona, podle kterého by lehké ženy a muži mohli vykonávat svoji dosud nelegální a nezdaněnou činnost na základě žádosti úřadu o povolení k této činnosti a museli by i platit daně z příjmů a chodit na zdravotní prohlídky, pak v souhrnu souhlasí 72,2% respondentů.

Legalizace prostituce, kterou vnímá jako velký problém ČR v souhrnu až 52% dotázaných, je dle názoru 57,3% jednou z možností, jak se s tímto nejstarším řemeslem vypořádat ve prospěch státní kasy a jak tuto činnost regulovat. Na druhé straně pouze čtvrtina dotázaných (25,3%) si myslí,že by zdanění příjmu registrovaných prostitutek bylo výrazným posílením příjmů státního rozpočtu.

Většinové volání po regulaci a tedy legalizaci prostituce nepochybně souvisí i s většinově přijímaným názorem, že prostituci nelze naprosto vymýtit, s čímž souhlasí v souhrnu 92,5% dotázaných.

K využití služeb prostitutek nebo prostitutů se přiznalo 6,9% dotázaných, a to výhradně mužů. Za zajímavý fakt lze označit, že v souhrnu 5,1% dotázaných, a to naopak zejména žen, někdy uvažovalo o tom, že se ze své finanční tísně můžete dostat tím, že budete vykonávat prostituci.

Výsledky šetření společnosti lze interpretovat jako odmítavý postoj veřejnosti k pokryteckému chování úřadů, ale také celé společnosti k nelegální činnosti, o níž všichni vědí, že existuje a funguje, a to v podstatě běžně a dostupně.