Schválený rozpočet počítá s vlastními příjmy ve výši 2 265,8 mil. Kč a výdaji v úhrnném objemu 2 168,9 mil. Kč. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 96,9 mil. Kč představují splátky jistin 2 úvěrů čerpaných krajem na revitalizaci krajských silnic a mostů. K tomuto objemu je nutné dále připočítat také splátky na Stravovací zařízení v Nemocnici Liberec a dodavatelský úvěr, z něhož byla hrazena výměna oken ve vybraných školách zřizovaných krajem. Celková výše úhrady dluhové služby krajem v roce 2014 tak bude činit 140,9 mil. Kč.

„Další prioritu v rozpočtovaných výdajích kraje představuje finanční zajištění realizace projektů, které získaly dotace z evropských fondů. V číselném vyjádření se jedná o objem 142,9 mil. Kč, ze kterého budou financovány projekty z vybraných operačních programů v resortech školství, zdravotnictví a dopravy a projekty Integrovaného programu rozvoje měst v resortu sociální péče včetně výstavby Lůžkového hospice pro Liberecký kraj,“ říká náměstek hejtmana LK pro ekonomiku Marek Pieter.  

Schválený rozpočet na rok 2014 dále řeší oblast investic, na jejichž realizaci je vyčleněna částka 191,7 mil. Kč. Největší objem investičních výdajů kraje v příštím roce představují náklady spojené s odstraňováním škod na silnicích po povodních v resortu dopravy. Mezi vybranými investicemi je rovněž rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea a galerie a rekonstrukce vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v České Lípě.

Významnou položkou provozních výdajů ve schváleném rozpočtu kraje představují výdaje spojené s financováním dopravní obslužnosti. Celková částka vyčleněná v rozpočtu na autobusovou a drážní dopravu činí 514,6 mil. Kč. Dalších 226 milionů korun je rozpočtem předurčeno k využití na provádění zimní a letní údržbu silnic.

„Prostřednictvím svého rozpočtu se kraj rovněž podílí na finančním zabezpečení provozu jím zřizovaných příspěvkových organizací v resortech školství, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, kultury a životního prostředí,“ doplnil náměstek s tím, že celkový objem finančního příspěvku těmto organizacím k zajištění jejich činností v roce 2014 představuje částku 643,7 mil. Kč.