V březnu 2012 byla zahájena rekonstrukce první etapy silnice II/230 Nepomuk – Přeštice. Tato komunikace byla ze stavebně technického hlediska dlouhodobě v nevyhovujícím stavu kvůli velkým výtlukům ve vozovce, špatnému odvodnění a nevyhovující únosnosti.

Rekonstruovaný úsek začíná u města Nepomuk a končí cca 500 metrů za obcí Skašov. Devět kilometrů rekonstruované silnice doplňují 2 kilometry zcela nově vybudované komunikace. Silnice má dva jízdní pruhy (2 x 3 metry), tzv. vodící proužek (2 x 0,5 metru) a nezpevněnou krajnici.

Stavba byla rozdělena do pěti úseků, mezi nimiž byly zásadní obchvat Kokořova a přeložka směrových oblouků nad Skašovem. Obchvat Kokořova měřící 1,2 kilometru přispěje k plynulosti dopravy a odkloní provoz z obce. Napřímení zatáček u Skašova v délce 570 metrů přispěje nejen k plynulosti, ale zejména ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

V rámci stavby byl rekonstruován most přes řeku Úslavu u obce Kokořov. V průběhu rekonstrukce byly zesíleny stávající konstrukční vrstvy, byly pročištěny a opraveny propustky pod komunikací, osazena nová svodidla. Povrch kryje nová vrstva asfaltobetonu. Na základě dendrologického průzkumu byly vykáceny některé dřeviny a vysázeny nové. Obnovena byla funkčnost silničních příkopů, na některých částech proběhly výrazné terénní úpravy.

Silnice II/230 Nepomuk – Přeštice sice nepatří k hlavním silničním tahům, ale často bývá využívána i kamionovou dopravou, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek v zimě jako náhradní trasa směrem na Plzeň. Řidiči kamionů se tímto způsobem vyhýbají stoupání silnice I. třídy u Vlčtejna, která pro ně není v extrémních případech sjízdná.

Celkové náklady na rekonstrukci, investované při rekonstrukci Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, dosahují téměř čtvrt miliardy korun. Přibližně 85% z této částky pokryje podpora ze strukturálních fondů EU - ROP Jihozápad.

Rekonstruovaná část silnice II/230 Nepomuk – Přeštice byla dána do předčasného užívání v plánovaném termínu, tedy do 31. 5. 2013. Investorem byl Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Zhotovitelem bylo sdružení firem pod vedením společnosti STRABAG a.s., dalšími členy byli Metrostav a.s., Porr, a.s. a SAT s.r.o.