Plynaři tvrdí, že v Praze kontrola těsnosti plynovodů probíhá minimálně jednou za rok a ve stejném intervalu je prováděna i obdobná kontrola regulátorů tlaku plynu. Mnohdy však nejsou kontroly prováděny důsledně. „Periodická revize existuje na papíře. Častým prohřeškem, o kterém se veřejně ví, je právě nedůsledná revize a zprávy psané takříkajíc od stolu. Případně externí pracovníci firem najímaní na revize,“ upozorňuje na možné nedostatky Petr Maličovský, generální ředitel URS Czech. Preventivní údržba přitom dle jeho slov v praxi téměř neexistuje. Údržba se dělá účelově. Vyhodnocují se až úniky a to je mnohdy příliš pozdě. „Riziko se zvýšilo v důsledku změn přístupu k prevenci v minulých letech,“ doplnil.

Zabránit neštěstím způsobeným při úniku plynu ze zařízení v objektech lze právě pravidelnou kontrolou plynových rozvodů a spotřebičů. V případě pochybností je třeba se okamžitě obrátit na linku plynařů určenou pro řešení poruch. Revize se má podle platných předpisů provádět jedenkrát za tři roky a kontrola jednou za rok. Součástí revize je provedení kontroly těsnosti. Do kontrol by měla být zahrnuta veškerá plynová zařízení v bytových či rodinných domech, jako jsou plynové sporáky, karmy, kotle či jiné spotřebiče.

Zákony jsou krátké i na odběratele

Lidé pravidelné kontroly opomíjejí. Spoléhají na vlastní nos, šetří náklady na revize a ohrožují tak nejen sami sebe, ale i okolí. Důvodem častého podcenění rizika je, že pokud provozovatelem zařízení není právnická osoba, jako je družstvo nebo firma, tak platná legislativa revize přímo nenařizuje. O žluté trubky, které vedou od hlavního rozvodu ke spotřebičům, by se měl starat majitel příslušného objektu. V případě bytových domů se o dobrý stav plynových zařízení stará společenstvo vlastníků bytových jednotek. „Společenstvo kontroluje pouze společné rozvody. Revizi přímo v bytech nenařizuje,“ upozorňuje Petr Maličovský z URS Czech (http://www.urs-certifikace.cz/).

Pokud zařízení napojené na plyn nespravuje právnická osoba, která musí revizi zařídit minimálně jednou za tři roky, zákon neobsahuje na odběratele žádné „páky“. Neexistuje způsob, jak majitele bytu k revizi spotřebiče dotlačit. Výjimku představují nové plynové kotle v záruce, protože zde bývá pravidelný roční servis jednou z podmínek přiznání záruky.

Kontrola úniku v zemi je možná, ačkoli obtížná

Pokud je plynovod v zemi, možnost kontroly je omezená. Ale existuje takzvaný management distribučních plynovodů. Útvar zaznamenává a analyzuje úniky a podle těchto záznamů se vyhodnocují a stanovují úseky, jenž vyžadují údržbu. Častým důvodem úniků plynu jsou i zloději, kteří s oblibou kradou měděné uzávěry plynových potrubí po celé republice. Nedávno i u pražského Hlavního nádraží, což ochromilo dopravu na magistrále.

Státní inspekce dává zapravdu

Podle veřejně dostupné zprávy o kontrolních akcích státní inspekce práce za rok 2011 v oblasti dodržování předpisů k zajištění BOZP při provozu plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti dle zprávy zjistila, že provoz plynového zařízení v objektech s přístupem veřejnosti může být zdrojem nebo příčinou ohrožení zdraví nejen zaměstnanců kontrolovaného subjektu, ale i návštěvníků objektů. Z tohoto důvodu bylo cílem prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu plynových zařízení.

Kontrola byla provedena v kinech, divadlech, nákupních střediscích, ubytovnách, penzionech, hotelech, kulturních domech, nafukovacích halách, sportovních areálech, bazénech atd. Provedeno bylo celkem 520 kontrol, z toho 407 u právnických osob a 103 u fyzických osob; zjištěno bylo celkem 2 505 nedostatků. Kontrolovaným subjektům bylo uloženo celkem 47 pokut v celkové výši 821 000 Kč.

Nedostatky ve všech oblastech

Obsluha často v těchto provozních řádech nenachází to nejdůležitější - tj. pokyn pro bezpečné a okamžité odstavení zařízení z provozu v případě vzniku nenadálé události. Ve většině případů mají provozovatele vypracován harmonogram revizí, ne vždy jsou do tohoto harmonogramu zapracovány údaje o provedených revizích a ne vždy jsou zde uvedena všechna provozovaná plynová zařízení. Provozní deníky jsou vedeny často nepřehledně, v některých případech nejsou vedeny vůbec, často také chybí záznamy o kontrole ovzduší v kotelně a o kontrole těsnosti potrubí.

V oblasti zajištění bezpečného stavu provozovaného plynového zařízení pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou a servisem bylo v rámci kontrol zjištěno větší množství závad. „V převážné části kontrolovaných subjektů jsou revize a zkoušky plynového zařízení prováděny dodavatelským způsobem, kontroly jsou zajišťovány pověřenými zaměstnanci kontrolovaných subjektů. Jejich úroveň je rozdílná, závislá na znalostech, zejména u osob pověřených subjektem. Kontrolami bylo dále zjištěno, že problematika revizí a kontrol je kontrolovaným subjektům známá, ale přesto v některých případech nejsou nadále prováděny v pravidelných termínech,“ uvádí Petr Maličovský z URS Czech.

Takový stav svědčí o tom, že zaměstnavatel toto zařízení nepodrobuje pravidelné a řádné údržbě. Ve výjimečných případech bylo zjištěno, že hlavní uzávěr plynového zařízení nebyl označen bezpečnostní tabulkou anebo byl nefunkční.

Souhrn nešťastných událostí

Více než 12 výbuchů plynu za posledních deset let. Taková je smutná bilance s 25 obětmi na životech.

Nejtragičtější výbuchy a požáry za 40 let:

 • 47 obětí si vyžádal výbuch v ubytovně Plastimatu v Tachověsi v prosinci 1973.
 • 17 lidí zahynulo v červenci 1974 při požáru po výbuchu v chemičce v Záluží u Mostu.
 • 18 obětí si vyžádalo zřícení výrobní haly v podniku Mesit v Uherském Hradišti koncem roku 1984.
 • 26 obětí. V povědomí veřejnosti asi nejvíce zůstává požár v ústavu sociální péče v Měděnci v severních Čechách, kdy v listopadu 1984 zahynulo 26 chovanek. Případ zfilmoval Filip Renč (Requiem pro panenku).
 • 9 obětí uhořelo 27. října 2010 v drážní budově v Praze na Florenci. Oheň způsobil bezdomovec.
 • 8 lidí zahynulo 26. května 1995 při požáru pražského hotelu Olympik a dalších 36 bylo zraněno.
 • 6 obětí si letos vyžádal výbuch v panelovém domě v centru Frenštátu pod Radhoštěm.

Příčiny úniku plynu

Jednoznačné riziko, kdy dochází k úniku plynu a možnému výbuchu se v praxi děje z důvodu úniku plynu z domovního rozvodu např. ze závitových spojů, plynoměrů, armatur, zkorodovaných potrubí. Rovněž únik plynu z rozvodného potrubí (distribučního plynovodu) v zemi, komunikaci, chodníku jako v případě úniku v Divadelní v centru Prahy.

Příčina může být v korozi uloženého potrubí, zničení potrubí vlivem namáhání vnějšími silami, propálení potrubí v důsledku elektrického oblouku od v zemi uložených silových kabelů. Únik z tohoto místa se pak volně šíří zemní strukturou podél kabelů, dutinami v zemi, kavernami a v případě neutěsněných prostupů do objektů proniká unikající plyn do podzemních a sklepních prostor, kde se pak dále šíří volně objektem.

Zemní plyn je lehčí než vzduch, a proto má tendenci se rychle šířit do dalších nadzemních prostor. Šíření úniku plynu v zemi k objektu je podpořeno zejména tím, že venkovní povrch chodníků a komunikací je celistvým nepropustným povrchem, který neumožňuje únik plynu nad terén, ale naopak šíření zemí. Velmi nebezpečným faktorem, který doprovází únik plynu a jeho šíření zemí, je skutečnost, že odorant (charakteristický zápach plynu) je v zemi adsorbován a tudíž první objemy úniku plynu nevykazují charakteristický zápach plynu.

Úniky plynu mohou být rovněž způsobeny v důsledku úmyslného zásahu do zařízení s cílem způsobení úniku plynu a jeho výbuchu a požáru. Velmi častým prohřeškem jsou i úniky plynu způsobené např. krádežemi kovů, zejména měděného potrubí. Ve sběrnách končí kabely vysokého napětí, dvířka rozvodných skříněk i uzávěry plynu.

Způsobit únik mohou i osoby se závažnými zdravotními potížemi (ztráta paměti, duševní poruchy), kdy dochází např. při použití sporáku k vpuštění plynu do hořáku, ale nedojde k jeho následnému zapálení.

Výbuch plynu a hrozící nebezpečí:

 • tlaková vlna: má obrovskou sílu, dokáže odhodit člověka a okolní předměty
 • narušení statiky budovy: nebezpečí pro hasiče při likvidaci
 • požár: objeví se po výbuchu
 • jedovaté plyny: po výbuchu dochází k hromadění jedovatých plynů v prostorách
 • prevence: jedinou možnou prevencí je pravidelná kontrola a monitoring prostor pomocí instalovaných čidel, která zaznamenávají únik jedovatých plynů a jejich koncentraci

Odorizace

Zdvojnásobení množství páchnoucích látek, tedy odorizace, je pravidelně se opakující událost, kterou musí provádět všichni distributoři plynu zhruba v půlročních intervalech. Obvykle podle zkušeností distributorů vedou odorizace ke zvýšení počtu nahlášených poruch o několik desítek procent.

Páchnoucí látky se do plynu přidávají z důvodu, že vyčištěný zemní plyn je totiž v podstatě zcela bez zápachu a pro lidský nos nepostřehnutelný. Přitom riziko výbuchu už hrozí při poměrně malých koncentracích.

Přidávání výrazně páchnoucích látek se stalo povinné v USA ve 30. letech minulého století. Přispěla k tomu nešťastná událost, jež se stala v texaském městečku New London, při kterém zahynulo zhruba 300 dětí a učitelů.

K odorizaci se dnes nejčastěji používají sloučeniny síry, které člověku páchnou velmi nepříjemně. Ukázalo se, že odporné pachy lidské smysly varují podstatně účinněji než příjemné, v daných koncentracích nejsou jedovaté a jsou stálé.

Certifikace BOZP

Mezinárodní standard OHSAS 18001 se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Výsledkem certifikace je optimální nastavení systému BOZP, pravidel pro prevenci úrazů a jasná odpovědnost pracovníků v oblasti BOZP.

Certifikát OHSAS 18001 je určen pro všechny obory podnikání.

Přínos certifikace dle OHSAS 18001:

 • zlepšuje řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
 • zajišťuje plnění všech zákonných požadavků
 • kontroluje systém ochrany zdraví
 • působí preventivně proti nehodám a nahodilým událostem
 • snižuje náklady spojené s úrazy
 • vytváří status odpovědné firmy

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a užívat logo URS a UKAS.