Podle názoru nadpoloviční většiny veřejnosti by zrušení stravenek mohlo ve svém konečném důsledku vést nejen ke zhoršení kvality stravování, zejména u nízkopříjmových skupin, ale i k likvidaci závodního stravování, rapidnímu propadu tržeb v restauracích a následnému zvýšení nezaměstnanosti v pohostinství. Není tak s podivem, že většinová veřejnost podporuje úsilí Věcí veřejných tento zaměstnanecký benefit i nadále zachovat, a to i navzdory neshodám uvnitř vládní koalice. Věci veřejné podporou zachování stravenek jednoznačně oslovují sociálně nejcitlivější a také největší část domácí populace. Zda však snaha Věcí veřejných o získání statutu sociální pojistky v reformní vládě pomůže této straně k znovuzískání ztracené důvěry u voličského elektorátu, je v tuto chvíli rozhodně velice nejisté. S názorem Miroslava Kalouska, který upozorňuje na skutečnost, že na existenci stravenek doplácejí všichni daňoví poplatníci, pak nadpoloviční většina domácí populace nesouhlasí. Tento názor pramení zejména ze skutečnosti, že většina domácí populace v produktivním věku jsou zaměstnanci, kteří na stravenkovém benefitu profitují.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 8. - 12. prosince 2011 na vybrané skupině 11.645 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 21.058 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Se zachováním daňově zvýhodněných stravenek, o jejichž zrušení v rámci nového daňového zákona usilovala TOP 09 a ODS, jednoznačně souhlasí 67,1% respondentů. S ohledem na výhody, které stravenky přináší zaměstnancům lze konstatovat, že největší podporu mají právě u příjemců tohoto benefitu.

S postojem Věcí veřejných, které usilují o zachování daňově zvýhodněných stravenek, a to i navzdory většinovému přesvědčení v rámci vládní koalice, jednoznačně souhlasí 60,1% dotázaných. Tento postoj pak koresponduje se snahou VV plnit v rámci vládní koalice roli jakési sociální pojistky.

Většina respondentů (57,9%) považuje rovněž za správné, že Věci veřejné se v otázce zachování daňově zvýhodněných stravenek postavily proti svým koaličním partnerům ODS a TOP 09, a to i navzdory faktu, že ministr financí Miroslav Kalousek označil jejich jednání za porušení koaliční smlouvy.

S názorem představitelů Věcí veřejných, podle kterých by zrušení stravenek negativně poznamenalo kvalitu stravování, zejména pak u nízkopříjmových skupin, souhlasí 60,9% dotázaných.

Podle názoru 44,7% dotázaných nejsou daňově zvýhodněné stravenky benefitem pro jehož existenci neexistuje žádný sociální ani ekonomický důvod.

S názorem stávajícího ministra financí Miroslava Kalouska, který k zachování daňově zvýhodněných stravenek říká, že „Dál budou daňoví poplatníci doplácet na existenci druhé měny v této zemi“, nesouhlasí nadpoloviční většina (56,8%) respondentů. S největší pravděpodobností pak lze konstatovat, že tento názor zastávají zejména příjemci tohoto benefitu.

Více jak polovina respondentů (58,1%) se domnívá, že zrušení daňově zvýhodněných stravenek by mohlo ve svém konečném důsledku vést k likvidaci závodního stravování, rapidnímu propadu tržeb v restauracích a následnému zvýšení nezaměstnanosti v pohostinství.

Více na http://www.sanep.cz