Celé znění prohlášení HC Tábor k současné situaci klubu:

Pro hokejovou sezónu 2009/2010 se klub HC Tábor (licenci vlastní společnosti Hokej klub Tábor s.r.o) kvalifikoval do profesionální soutěže 1. ligy ČR, když v prvním roce v soutěži skončil na 9. místě v základní části (před takovými soupeři jako H.Brod, Vrchlabí, Beroun, Šumperk), v play-off byl vyřazen dlouhodobým účastníkem soutěže SK Kadaň v poměru 2:3 na zápasy. Průměrná návštěva na jedno domácí utkání v soutěži činila 1406 diváků.  Ekonomicky vlivem nedodržení slibů některých sponzorů ale i politických představitelů, nárůstu nákladů na hráče a materiální vybavení  došlo ke ztrátě, závazkům klubu ve výši cca 10 mil. Kč. 

V soutěži 1. ligy ČR i přes prvotní zvažování ze soutěže odstoupit pokračoval klub sportovně úspěšně i v sezóně 2010-2011. O dalším pokračování v soutěži  bylo rozhodnuto na poslední chvíli před podáním přihlášek a to z důvodů příslibů nového investora, budoucího většinového vlastníka klubu (je zastupován Ing. Jaroslavem Pařízkem) a následně i podpisem smlouvy s generálním sponzorem. Ke vstupu nového investora, většinového vlastníka  klubu do současné doby bohužel nedošlo i přes ujištění, že k tomu dojde. Na základě rozhodnutí 32. zastupitelstva města Tábor ze dne 26.4.2010 město Tábor uvolnilo klubu finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč (včetně DPH) na prezentaci a propagaci města Tábora v rámci 1.ligy ledního hokeje za předpokladu podpisu smlouvy o generálním sponzorství mezi společností Hokej klub Tábor s.r.o. a vybraným partnerem. I když uvolnění finančních prostředků  městem nebylo vázáno na prokázání plnění ze strany generálního sponzora ale toliko podpis smlouvy, klub počátkem měsíce října 2010 splnil i dodatečnou podmínku stanovenou radou města a to doložení  disponibility svého účtu u peněžního ústavu ve výši 2 mil Kč, proto následně klub uvolněné finanční prostředky města čerpal v celkové výši 2 976 000,-Kč. Použití těchto finančních prostředků bylo dozorčí radou klubu (se zástupci města Tábor) zkontrolováno a vedení města řádně doloženo.  Dne 30.7.2010  byla podepsána smlouva o reklamě mezi společnostmi Hokej klub Tábor s.r.o. a SANIA spol. s r.o. , dle které se tato společnost stala generálním sponzorem klubu. Společnost  SANIA spol. s r.o. však z důvodů neplnění svého švýcarského partnera z hlediska financování své závazky ke klubu i přes opakované výzvy a osobní jednání  nesplnila, pohledávka za touto společností bude klubem tedy vymáhána.

I přes značné ekonomické potíže se podařilo uhájit prvoligovou příslušnost po základní části bez nutnosti hrát baráž o záchranu. Průměrná návštěva na jedno domácí utkání v soutěži činila 930 diváků. Vedení klubu touto cestou děkuje všem příznivcům, podporovatelům, městu Tábor za pomoc v předchozím období. Velké uznání si zaslouží hráči a realizační tým mužstva 1. ligy ledního hokeje, kteří byli ochotni a schopni obětovat veškeré úsilí na svůj úkor k záchraně prvoligového hokeje ve městě.

V průběhu minulé sezóny tedy došlo k dalšímu nárůstu závazků klubu na současných celkových  cca 15 000 000,-Kč, struktura závazků včetně podrobného položkového rozpisu byla předána vedení města dne 2.3.2011.   Domníváme se tedy na rozdíl od názoru některých sdělovacích prostředků, že finanční situace klubu je přehledná, klub dostatečně dává najevo výši svých závazků, na druhé straně také výši svých potřeb a požadavků vůči ostatním.

Vzhledem k tomu, že finanční zajištění tohoto ekonomicky náročného sportu nebylo z mnoha důvodů ze strany  klubu možné plně pokrýt ( viz shora uvedené) ocitla se společnost Hokej klub Tábor s.r.o. ve značných ekonomických problémech   se závazky vůči věřitelům v celkové výši  cca 15.000.000,- Kč.  Z těchto důvodů je nutné celkovou situaci spojenou s další perspektivou tohoto populárního sportu v městě Tábor řešit.

Situace kolem ledního hokeje ve městě není lhostejná ani sportovní veřejnosti, o čemž svědčí i petice za záchranu seniorského ledního hokeje o to, aby pro současný prvoligový hokej město Tábor udělalo maximum. Na základě této výzvy klub požádal dne  28.2.2011 Město Tábor o dlouhodobou spolupráci na dobu 4 let, která by pomohla vrcholový hokej v našem městě dlouhodoběji zajistit (viz příloha) při současném umoření závazků. K zajištění řádného chodu každé jedné sezóny bude potřeba  částka 12.000.000,- Kč (krajně úsporné opatření)  a k umoření části závazků z minulých období částka  4.000.000,- Kč. Celkem tedy částka 16.000.000,- Kč. Podstata žádosti městu Tábor a spolupráci na období 4 let spočívá v : poskytnutí podpory na 4 roky s poskytnutou částkou ze strany města  ve výši  6.000.000,- Kč ročně (včetně 20% DPH, které činí 1.000.000,- Kč), vždy ke dni 1.5. každého roku spolupráce. Uzavření smlouvy o podpoře bude možné pouze za předpokladu, že klub zajistí a doloží z vlastních prostředků do 30.04. každého roku po dobu spolupráce finanční prostředky ve výši 6.000.000,- Kč, včetně uzavřených smluv a právních podkladů. Čerpání finančních prostředků z podpory bude ze strany klubu možné za předpokladu doložení uskutečněných nákladů ze sportovní činnosti v 1. lize ČR ve výši 4.000.000,- Kč dané hokejové sezóny. Vždy do 30.04. každého roku předložení rozpočtu družstva mužů klubu pro každou hokejovou sezónu po dobu trvání spolupráce dle jednotlivých příjmových a výdajových položek, ke dni 30.04. předložení závazků družstva mužů pro každou hokejovou sezónu po dobu trvání spolupráce dle jednotlivých položek, zajištění částky 11.000.000,- Kč ze strany klubu na každou hokejovou sezónu po dobu trvání spolupráce. Všechny prostředky poskytnuté městem Tábor po dobu spolupráce budou použity výhradně na úhradu nákladů příslušných hokejových sezón, nikoliv však závazků z předchozích sezón. Prostředky současně nemohou být použity na úhradu odměn klubových funkcionářů. V návaznosti na současné zastoupení města v dozorčí radě klubu, klub navrhuje městu Tábor  kooptovat do správní rady klubu zástupce města.

Cílem takto navržené spolupráce je trvalé a pravidelné zpřístupnění jinak chybějící divácky atraktivní soutěže v kolektivních sportech v Táboře při současném řešení problémů financování klubu v soutěži 1.ligy ČR, jak  z hlediska úhrady závazků, tak i z hlediska zajištění chodu jednotlivých hokejových sezón. Pro město Tábor by to znamenalo dofinancovat hokejovou sezónu klubu cca vždy od října/listopadu každého roku spolupráce a ve své podstatě v případě naplnění smluvních ujednání ze strany klubu vždy tak dohrát se ctí příslušnou hokejovou sezónu.

Dalším cílem je potom motivovat početnou sportovní mládež, kterou klub dlouhodobě připravuje  pro budoucí společenské uplatnění.

Žádost klubu bude projednána na  jednání zastupitelstva města Tábor konaného 21.03.2011 v návaznosti na shora uvedenou petici občanů.

Je zcela přirozené, že se současná  situace, zejména ekonomická (sportovní stránka je jaksi samozřejmostí, vždyť klub je v soutěži zachráněn a nelze zde hledat senzace) stává vedle zájmu věrných hokejových fanoušků  předmětem zájmu sdělovacích prostředků včetně  různých webových serverů apod. Klub si váží zájmu a podpory těch sdělovacích prostředků, které pravidelně o hokejovém dění informují, s jejich zástupci se hráči, funkcionáři ale i diváci pravidelně setkávají na všech hokejových utkáních nejen v Táboře ale i na stadionech některých soupeřů. O to více mrzí, že některé sdělovací prostředky se o dění v klubu zajímají až za situace, kdy lze hledat v problémech a jejich řešení senzaci a to jak vůči klubu, tak i vůči městu Tábor či jiným sponzorům a podporovatelům.