Novela má transponovat do národní legislativy požadavky, které vyplývají z předpisů Evropských společenství. Těmito předpisy jsou rámcové rozhodnutí Rady EU o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie a Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, prováděcí předpis k Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

Novelizací zákona o Celní správě bude podle stanoviska ministerstva financí zaručeno řádné plnění závazků České republiky, jejichž plněním jsou pověřeny celní orgány.