VRCHLABÍ - „Hlavním důvodem tohoto opatření je snaha Správy KRNAP zamezit devastaci krkonošské přírody v souvislosti s masivním sběrem borůvek. Pracovníci Správy KRNAP označí dotčené lokality přímo v terénu,“ uvedl mluvčí.

Účelem nařízení KRNAPu je podle něj omezení přístupu veřejnosti do některých lokalit Krkonošského národního parku s výjimkou značených turistických cest Klubu českých turistů a cyklotras vyhrazených Správou KRNAP. „Vydané nařízení v žádném případě neomezí běžné návštěvníky, kteří nadále budou moci po turistických cestách a cyklotrasách procházet či projíždět bez omezení.

Intenzivní sběr borůvek a brusinek podle KRNAP devastuje jejich porosty a snižuje tak potravní základnu pro semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je také rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích obůrek a v době říje. Většina lokalit s omezeným vstupem se nachází v I. a II. zóně národního parku, kde je vstup mimo značené cesty zakázán celoročně zákonem o ochraně přírody a krajiny nebo Návštěvním řádem KRNAP. Současné nařízení se týká hlavně malé části III. zóny KRNAP, kde je normálně volný pohyb povolen.

Nařízení o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody bylo rozesláno obecním a městským úřadům, jejichž správního obvodu se nařízení týká. Ty je vyvěsí na úřední desce. Přílohou nařízení je mapa a slovní popis hranic oblastí s omezeným vstupem. Z těchto příloh lze vyčíst, v kterých konkrétních lokalitách je omezen vstup. Jedná se například o okolí Vosecké boudy, Lysé hory a Kotle, pramen Labe, okolí Luční hory a Stříbrný hřbet, Liščí hory a Studniční hory, Obří důl, okolí Sněžky, Lví důl, Lesní, Dlouhý a Pomezní hřeben nad Malou Úpou, Dvorský les a okolí Černé a Světlé hory. Nařízení je možné najít také na úřední desce před budovou Správy KRNAP ve Vrchlabí a na internetových stránkách www.krnap.cz.

Letos vydané nařízení má pětiletou platnost. Bude platit vždy od 20. 7. do 15. 10. až do roku 2013. V terénu bude území s omezeným vstupem označeno tabulkou s příslušným textem také v polské a německé mutaci.

Fyzickým osobám, které toto nařízení nebudou respektovat, hrozí pokuta až do výše 10 000 korun.