PRAHA - Návrh zásad přitom vypracovala sekce náměstka ministra zemědělství pro životní prostředí Jiřího Urbana.

„Na základě požadavků členů NMV bude návrh ještě dopracován. Půjde ale především o zpřesnění některých formulací, obsahově se již příliš měnit nebude,“ konstatoval Kouřil. Pokud to tak skutečně dopadne, mělo by dojít při zemědělském hospodaření k zásadní změně současného stavu, který příliš nenutí zemědělce hospodařit v krajině k přírodě šetrným způsobem.

Podle návrhu, měly být součástí GAEC takzvané povinné standardy vycházející z legislativy EU, které musí zemědělci při hospodaření v krajině dodržovat. Mezi ně patří například minimální pokryv půdy či minimální úroveň obhospodařování půdy podle místních podmínek. Zemědělci jsou podle EU také povinni zachovávat krajinné prvky, jako jsou meze, rybníky, příkopy, stromořadí či skupiny stromů v zemědělských pozemcích. Povinností je i zachování množství organických složek půdy či zabraňovat šíření nežádoucí vegetace na zemědělskou půdu. Součástí GAEC podle Unie je i zřízení ochranných pásem podél vodních toků. V předložených zásadách se mimo jiné upravují podmínky hospodaření na svažitých pozemcích se sklonem vyšším než sedm stupňů či stanovuje povinnost využít alespoň 20 procent obhospodařované půdy k pěstování pícnin.

Navrhované standardy GEAC by podle odborníků skutečně znamenaly posun v oblasti obhospodařování zemědělské půdy s cílem omezit rizika erozí nebo povodní. Tvrdí to mimo jiné bývalý poradce exministra zemědělství Petra Gandaloviče Michal Pospíšil. Předložený návrh zásad GAEC již také odsouhlasil ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Zásady GAEC musí zemědělci v ČR povinně dodržovat od příštího roku. Pokud se přitom při kontrolách zjistí nedodržování zásad, mohou zemědělci přijít o část dotací.