V návaznosti na současnou situaci v oblastech zasaženým povodněmi a s tím souvisejícími prostředky z veřejných zdrojů, potřebných pro sanaci škod Úřad vydává tento informační materiál. Účelem je nastínění způsobů, jak je možno poskytnout pomoc subjektům, aniž by se poskytovatelé dostali do rozporu s pravidly poskytování veřejné podpory dle Smlouvy o ES.

První odstavec článku 87 stanoví, že :
„nestanoví-li tato Smlouva jinak, jsou se společným trhem neslučitelné jakékoliv formy podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků, které zvýhodňováním určitých podniků nebo určitých odvětví výroby narušují soutěž nebo hrozí narušením soutěže, pokud nepříznivě ovlivňují obchod mezi členskými státy“.
Předně je možno říci, že poskytovatel se nedostane do rozporu s pravidly veřejné podpory, pokud je pomoc poskytnuta subjektům, jenž nenaplňují znaky podniku z druhého bodu definice.
Pojem „podnik“ je pro účely veřejné podpory podle Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 vykládán tím způsobem, že se jedná o každý subjekt, který vyvíjí ekonomickou činnost, a to bez ohledu na jeho právní formu. Podnikem se tedy rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, zisková nebo nezisková, jakékoliv sdružení nebo seskupení osob bez právní subjektivity, ziskové nebo neziskové, jakož i každý veřejný orgán, buď se samostatnou právní subjektivitou, nebo spadající pod orgán veřejné moci, který takovou samostatnou právní subjektivitu má. Ekonomickou činností se přitom rozumí nabízení zboží a/nebo služeb na trhu. Pokud se podpora dotýká ekonomických aktivit, musí být v jejím případě zkoumány zbývající znaky určující veřejnou podporu.

V případě, že by podpora měla směřovat subjektům, které znaky podniku naplňují, mohou poskytovatelé využít jedné z následujících možností:

a) Podpora malého rozsahu
Poskytovatel může poskytnout příjemci podporu na jakýkoliv účel za podmínek stanovených v Nařízení Evropské komise č. 1998/2006. Výše této podpory spolu s ostatními podporami, které mají charakter de minimis a které příjemce obdržel za dobu předchozích tří let, nepřekročí výši 200 000 EUR. Od 1. 1. 2007 lze použít toto nařízení i na odvětví dopravy, s výjimkou podpory nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu podnikům provozujícím tento druh dopravy pro cizí potřebu. Pro odvětví silniční dopravy je maximální částka podpory stanovena na 100 000 EUR.

b) Podpora dle dočasného rámce
Poskytovatelé mohou podnikům poskytnout jednotlivé podpory až do výše 500 000,- EUR, na základě „Českého přechodného rámce“- Programu podpory do částky 500 tisíc EUR (N 236/2009 – Czech Republic – Limited amounts of compatible aid under the Temporary Framework), a to za předpokladu, že se jedná o transparentní formu podpory, poskytnutou podniku, který se nenacházel v obtížích před 1. 7. 2008 a nepůsobí v odvětví rybolovu a prvovýrobě zemědělských produktů. Rovněž je vyloučena podpora exportu a upřednostňování domácího zboží a služeb. Podrobnější informace týkajících se podmínek, za jakých je možno poskytnout podporu na základě dočasného rámce, je možno nalézt na internetových stránkách Úřadu.
(http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_VP/aplikacni_pravidla_rezim_500_tis.EUR_12.5.09.doc)

c) Notifikovat opatření u Evropské komise
Pokud nelze podporu poskytnout v rámci některého z výše uvedených režimů, například z důvodů překročení limitní částky, je možno navrhnout a u Komise následně notifikovat program plánované veřejné podpory. V notifikaci musí členský stát poskytnout veškeré nezbytné informace tak, aby Komise mohla přijmout rozhodnutí. V případě přírodní katastrofy je pravděpodobné, že Komise rozhodne o souladu navrhovaného opatření s pravidly veřejné podpory na základě článku 87 odstavce 2 b) Smlouvy o ES.
Za účelem usnadnění přípravy notifikací na straně členských států a jejich posuzování na straně Komise vydala Komise „notifikační formuláře“ pro veškeré typy veřejné podpory, které jsou k nalezení na internetových stránkách Úřadu i Komise.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spolupracuje v případě řízení před Evropskou komisí s poskytovatelem podpory.