Největší škody jsou podle jeho údajů na Novojičínsku a Jesenicku, v povodí Odry. Na Novojičínsku jsou největší škody v povodí Jičínky a Zrzávky. Kromě vážného poškození budov a infrastruktury povodeň například zničila i historický jez na Zrzávce v Bludovicích. Na Jesenicku zanechala velká voda nejvážnější následky na obytných budovách a infrastruktuře v povodí Skorošického potoka. Zde mimo jiné poničila i rozestavěnou investici do protipovodňových opatření. Dále záplavy například ohrozily zdroj pitné vody pro část Javorníku, zlikvidovaly osm mostů na Račím potoce, v obci Žulová na Stříbrném potoce voda podemlela autobusové nádraží. Koryta bystřin jsou poškozená a plná stromů, pařezů a stavebního materiálu, který je nutné urychleně odstranit pro případ dalších dešťů. „Zároveň však na mnoha místech přispěla ke zmírnění rozsahu škod preventivní protipovodňová opatření, která LČR realizovaly v minulých letech,“ připomíná Kačena.

Na odstranění následků škod pracují LČR již od minulého týdne. Již od čtvrtka podle mluvčího obnovují průtočnost koryt, odstraňují nebezpečné stromy, uvolňují cesty a zabezpečují nejvíce ohrožené nemovitosti a komunikace. „Nasadili jsme i těžkou techniku, která není běžně dostupná - například sedm kráčejících bagrů, tzv. „pavouků“. Ty se dostanou i přes těžko přístupná místa a mohou pracovat přímo v poškozených tocích. Spolupracujeme s armádou, se starosty a povodňovými štáby, snažíme se co nejvíce pomoci místním lidem. Stalo se nám také, že nás po příchodu chvíli považovali za „povodňové turisty“, ale to se brzy vysvětlilo a v zápětí nás povzbudili poděkováním,“ popisuje situaci Vladimír Němčanský, vedoucí Správy toků - povodí Odry z LČR.

LČR spravují v ČR přes polovinu rozlohy lesů, přibližně čtvrtinu délky vodních toků a bystřin (převážně v pramenných oblastech hor a podhůří) a malé vodní nádrže s celkovou zatopenou plochou přes 300 hektarů. Organizačně správu zajišťuje sedm Správ toků působících v oblastech povodí Labe, Vltavy, Berounky, Ohře, Odry, Moravy a Dyje. Povodí Odry má na starost přes 3 300 kilometrů drobných vodních toků. Povodí Moravy spravuje téměř 5 000 kilometrů drobných vodních toků, vesměs bystřinného charakteru. Bylo silně postiženo povodněmi již v roce 1997 a na jaře 2006.

Podnik v rámci programu „Prevence před povodněmi“ od roku 2003 dosud dokončil desítky protipovodňových projektů: výstavbu a rekonstrukci hrazení bystřin (ta jsou součástí lesního hospodaření v českých zemích již od konce 19. století), výstavbu retenčních objektů, zvyšování průtočné kapacity toků v obcích apod. Jen pro letošek plánují LČR investovat do protipovodňové prevence 80 miliónů korun z vlastních zdrojů a další ze státních dotací.