V souvislosti s rozsáhlými škodami způsobenými přírodní katastrofou (záplava, větrná smršť) v některých oblastech našeho státu a v zájmu jednotného postupu zadavatelů v postižených oblastech vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vykonává dohled nad zadáváním veřejných zakázek,

Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro zadavatele v postižených oblastech

I.

Veřejné zakázky malého rozsahu, u nichž předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo služby nepřesáhne 2 mil. Kč bez DPH, resp. 6 mil. Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce (§ 12 odst. 3 zákona)

Ve smyslu § 18 odst. 3 zákona není veřejný zadavatel povinen veřejné zakázky malého rozsahu zadávat podle zákona; je však povinen dodržovat zásady stanovené v § 6 zákona, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Jedná se o nejjednodušší způsob zadání veřejné zakázky, na jehož základě lze operativně zajistit např. úklidové služby, opravy poškozených staveb, nákupy čistících prostředků, potravin apod.

II.

Jednací řízení bez uveřejnění – veřejné zakázky, u nichž předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesáhne 2 mil. Kč bez DPH, resp. 6 mil. Kč bez DPH, které je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě

Postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona, jestliže je veřejnou zakázku nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.

Jednací řízení bez uveřejnění zahajuje zadavatel odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, v níž oznámí dodavateli nebo určitému omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.

Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí zadavatel podle § 34 odst. 2 zákona uvést:

a) informaci o předmětu veřejné zakázky,
b) identifikační údaje zadavatele,
c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48; to neplatí, pokud jde o případy podle § 23 odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. c) až e) a odst. 8 písm. b),
d) místo, den a hodinu konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno,
e) způsob a zásady jednání, bude-li jednání vedeno s více zájemci,
f) termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek,
g) lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v rámci jednání,
h) požadavky na prokázání splnění kvalifikace, může-li být zadavatelem prokázání splnění kvalifikace požadováno, a
i) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci a není-li veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci.

Jednání v jednacím řízení bez uveřejnění probíhá podle způsobu a zásad, které zadavatel vymezil ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. V rámci jednání je zadavatel oprávněn vyjednat i jiné podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve výzvě k jednání či v zadávací dokumentaci; jakákoliv změna podmínek plnění veřejné zakázky však musí i nadále splňovat předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění.

Při posouzení a hodnocení nabídek zadavatel postupuje přiměřeně podle ustanovení zákona, která se týkají posouzení a hodnocení nabídek a ukončení zadávacího řízení (hlava VII a VIII zákona). O každém jednání zadavatel v rámci zásady transparentnosti vyhotoví protokol o jednání, v němž popíše průběh každého jednotlivého jednání. Je-li veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci, je zřejmé, že pořízení dokumentace o jednání bude jednodušší, oproti jednacímu řízení bez uveřejnění, kdy zadavatel výzvou osloví více zájemců, resp. jedná s více zájemci.

V případech, kdy zadavatel v tomto období zadal veřejnou zakázku jednomu zájemci jiným způsobem než písemnou výzvou (tzn. ústně, telefonicky a jinak), musí po uplynutí akutního stavu ohrožení uvést tento postup do souladu s příslušnými ustanoveními zákona (viz výše). Tímto postupem se zadání veřejné zakázky podstatně zjednoduší.

Výše uvedeným způsobem lze postupovat v období, kdy je nezbytně nutné vykonávat záchranné práce a neodkladné činnosti, jako jsou demolice, obnova zdrojů pitné a užitkové vody, nákup základních potravin a léků, dezinfekčních a čistících prostředků a dalších prostředků základní potřeby apod.

Zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění by v objektivně odůvodněných případech bylo možno akceptovat i po skončení stavu nebezpečí, resp. stavu nouze, pokud by taková zakázka byla zadána v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Krajní naléhavost lze spatřovat v tom, že při ohrožení života nebo zdraví lidí či kvůli hrozícím škodám nelze z časového hlediska dodržet běžné, zákonem stanovené postupy zadávání veřejných zakázek. Zde by se jednalo o takové práce, které směřují k odstraňování následků škod, jako je např. zprovoznění důležitých železničních tratí a pozemních komunikací, telekomunikačních zařízení, čištění komunikací a vodních zdrojů, obnovení dodávek plynu, el. energie a vody.

Lze tedy konstatovat, že zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona lze použít pouze v případech, kdy je zadavatel nucen v co nejkratší době řešit určitý závažný problém (např. oprava poškozené důležité komunikace). V této souvislosti je však nutno zdůraznit, že posouzení, zda se jedná o „krajně naléhavý případ“, nemůže být postaveno pouze na subjektivním názoru či domněnce zadavatele, nýbrž musí být založeno na zcela objektivních a doložitelných skutečnostech.

III.

Veřejné zakázky, které nemají charakter krajní naléhavosti

V dalším období vyvstane nepochybně řada potřeb, které sice s přírodní katastrofou bezprostředně souvisí, nebude se však již jednat o krajně naléhavý případ, který je nezbytnou podmínkou pro aplikaci ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona, tj. pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. V těchto případech již budou použity standardní postupy pro zadávání veřejných zakázek.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také poskytuje na žádost zadavatelů konzultace o případném postupu při zadávání veřejných zakázek. Bližší informace lze získat na adrese: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, případně na tel. čísle: 542 167 811.